Az adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztatás célja, hogy rögzítse az Idea Fortis Fordító és Tolmácsiroda adatvédelmi elveit és adatkezelésének szabályait. Az https://ideafortis.hu/ weblap üzemeltetője a CG-Systems Kft.  (www.cg-systems.hu)

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban és adatkezelési tájékoztatóban az Idea Fortis Fordító és Tolmácsiroda az alábbi jogszabályokat, illetve európai uniós kötelező jogi aktusokat veszi figyelembe:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet),
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,

 

Adatkezelési alapelvek

Az Idea Fortis Fordító és Tolmácsiroda a tevékenysége során tiszteletben tartja az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkében foglalt következő alapelveket:

  • az adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  • az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
  • az adatkezelés – annak céljai szempontjából – megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódik („adattakarékosság”);
  • a kezelt adatok pontos és szükség esetén naprakész; és minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);
  • az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
  • az adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az általános adatvédelmi rendelet 13-14. cikke szerinti tájékoztatás

 

1. Adatkezelő és elérhetőségei

 

1.1. Adatkezelő:

Idea Fortis Fordító és Tolmácsiroda (1143 Budapest, Stefánia út 18. 2/9., cégjegyzékszám: 01-09-948695, adószám: 23007455-2-42, telefon: +36 1 300 4553; +36 20 273 2565, e-mail: info@ideafortis.hu, honlap: www.ideafortis.hu) – a továbbiakban: Adatkezelő

 

2. Az érintettek adatainak kezelése

 

2.1. Az érintettek köre és a kezelt adatok köre:

a) Az Idea Fortis Fordító és Tolmácsiroda a fordítási szolgáltatásai során, beleértve a www.ideafortis.hu oldalon lévő ajánlatkérő formát is, az alábbi személyes adatokat kezeli:

i. természetes személy (beleértve a továbbiakban az egyéni vállalkozót, őstermelőt, ügyvédet stb.) megrendelő neve, kapcsolattartási és a számlázáshoz szükséges, valamint a szerződés teljesítése érdekében szükséges egyéb adatai;

ii. természetes személy megrendelő által a fordításra leadott szövegben esetleg szereplő személyes adatok;

iii. jogi személy (beleértve bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság) megrendelő által a fordításra leadott szövegben esetleg szereplő személyes adatok.

b) Az Idea Fortis Fordító és Tolmácsiroda a tolmácsolási szolgáltatásai során az alábbi személyes adatokat kezeli:

i. természetes személy (beleértve a továbbiakban az egyéni vállalkozót, őstermelőt, ügyvédet stb.) megrendelő neve, kapcsolattartási és a számlázáshoz szükséges, valamint a szerződés teljesítése érdekében szükséges egyéb adatai.

A megrendelő által a fordításra leadott szövegben esetleg szereplő, nem a megrendelőre vonatkozó személyes adatok tekintetében a megrendelő minősül adatkezelőnek. Az ilyen adatok tekintetében a megrendelő felel az adatkezelés (az Idea Fortis Fordító és Tolmácsirodához való adattovábbítás) jogszerűségéért.

 

2.2. Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő az érintettek 2.1. pontban meghatározott adatait a következő célokból kezeli:

a) a megrendelőtől érkező fordítási igény (ajánlatkérés), illetve a megrendelt fordítás elkészítése;

b) a megrendelés ellenértékének kiszámlázása és beszedése;

c) az ajánlatkéréssel és a megrendeléssel kapcsolatos adózási, számviteli és egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése;

d) az ajánlatkéréssel és a megrendeléssel kapcsolatos jogi igények érvényesítése;

e) az Adatkezelő fordítási szolgáltatása minőségének javítása. Ennek érdekében az Adatkezelő a megrendelő megbízása kapcsán készült fordítás során előállított fordítási memóriát, illetve az elkészült fordítást az azonosításra alkalmaz adatoktól megtisztított formában a későbbi megrendelések teljesítéséhez szükséges szöveganalízis céljára felhasználja;

f) hírlevél és közvetlen üzletszerzési üzenet küldése.

 

2.3. Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő a fordítási és tolmácsolási szolgáltatása nyújtása során kezelésében lévő személyes adatokat a következő jogalapon kezeli:

a) az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont];

b) szerződéskötés előkészítése és szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont];

c) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont];

d) az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

2.3.1. Az Adatkezelő az érintett kifejezett, önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az elektronikus hírlevél kiküldéséhez szükséges személyes adatait (név, e-mail cím). Az érintett számára a hozzájárulás megtagadása semmilyen hátránnyal nem jár. Az Adatkezelő az érintett által önkéntesen megadott személyes adatait a hírlevél kiküldése céljából a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli.

2.3.2. Az Adatkezelő az érintett 2.1 pontban megadott személyes adatait elsősorban az ajánlatkérés, illetve a megrendelés teljesítése érdekében, beleértve az ajánlatkéréssel és a megrendeléssel kapcsolatos jogi igények érvényesítését is, szerződéskötés előkészítése és szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A szerződéskötés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében a 2.1. pontban meghatározott adatok megadása kötelező, anélkül az Adatkezelő az ajánlatkérésre reagálni, illetve a fordítást elkészíteni nem tudja. Az ezen a jogcímen kezelt adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesítését, olyan ajánlatkérés esetén pedig, amelyet szerződéskötés nem követ, az ajánlatkérésre adott ajánlat kiküldését követő 8 évig kezeli.

2.3.3. Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén kezeli különösen

a) a számla kiállításához a jogszabály által megkövetelt adatokat, a b) pontban meghatározott ideig;

b) a számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján az Adatkezelő a könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), így az abban foglalt adatokat is, legalább 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon köteles megőrizni;

c) büntetőeljárásban szakértőként történő kirendelés esetén a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság által a fordításra megküldött szövegben esetleg szereplő személyes adatokat a büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezései alapján kezeli, és a szakértői közreműködés megszűnését követő 5 évig megőrzi;

d) a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján történő kirendelés esetében a bíróság által a fordításra megküldött szövegben esetleg szereplő személyes adatokat a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései alapján kezeli, és a szakértői közreműködés megszűnését követő 5 évig megőrzi.

A kötelező adatkezelések körébe tartozó adatok felvétele, tárolása, azokról – külön jogszabályok szerint – adatszolgáltatás teljesítése vagy a személyes adatok más módon történő kezelése az Adatkezelő jogi kötelezettsége, ezért az adatok szolgáltatásának elmaradása magával vonhatja a szerződés megkötésének, illetve a szerződés teljesítésének megtagadását.

2.3.4. Az Adatkezelő jogos érdek jogcímén jogosult azon természetes személy megrendelők kapcsolattartási adatait közvetlen üzletszerzés érdekében, papír alapú küldemények kiküldéséhez felhasználni és ennek érdekében a rendelkezésre álló adatokból leválogatás útján profilalkotást végezni, akik nem tettek közvetlen üzletszerzést tiltó nyilatkozatot. Az érintettek személyes adataik közvetlen üzletszerzés érdekében történő felhasználása ellen bármikor tiltakozhatnak, a tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú felhasználását megszünteti. Az Adatkezelő az érintett figyelmét a tiltakozás jogára minden kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívja.

 

2.4. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, illetve ehhez kapcsolódó profilalkotást.

 

3. A személyes adatok továbbításának címzettjei

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait – a jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, amelyek egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől — csak a következő szerveknek, személyeknek továbbítja/adja át:

a) az Adatkezelő számára könyvelési szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak a könyvvezetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat és dokumentumokat;

b) a fordítás elkészítésébe bevont alvállalkozó számára a fordításra átadott szövegekben lévő személyes adatokat a fordítási munka elvégzése céljából.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait más harmadik személyek, szervezetek számára nem továbbítja.

 

4. Sütik használata

A www.ideafortis.hu oldalunkon sütiket használunk (Facebook like doboz, Google analytics követőkód, illetve Google Adwords), melyek segítségével oldalunk látogatottságát mérjük, valamint a közösségi portálokon található oldalainkhoz való gyors hozzáférést biztosítjuk. A sütik segítségével információkat osztunk meg hirdetési, közösségi média és elemző partnereinkkel a weboldalunk, illetve közösségi oldalaink használatáról, amelyek alapján statisztikák, illetve hirdetések készülhetnek.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

A Google Adwords remarketing szolgáltatásának követő kódjai alapján az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. Ezeket a cookie-kat Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

 

5. Az érintettek jogainak védelme

5.1. Az érintett — az általános adatvédelmi rendelet 12-21. cikkei szerint — kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

5.2. Az érintett az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

5.3. Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, hatóságnál is panaszt tenni.

5.4. Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége a következő linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek
Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Budapest, 2018. május 25.